Web Analytics

Privacy (AVG) - Glamourstudio

Fotograaf:
Ekko ten Cate
De Glamourstudio
Waddinxveen
0655341264
Ga naar de inhoud

Privacy (AVG)


Bescherming persoonsgegevens (Pravacy Reglement)
Reglement als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Artikel 1 Identiteit van de onderneming:
Fotografie Ekko ten Cate
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 29044092

Artikel 2 Contactgegevens:
E.S. ten Cate (eigenaar)
Molenring 21
2741 MX  Waddinxveen.
Tel: 0655341264
info@ekkotencate.nl  of  info@glamourstudio.nl

Artikel 3 Cookies
De cookies op deze website verzamelen geen persoonsgegevens, noch andere gegevens die tot personen te herleiden zijn en zijn alleen bedoeld om deze site correct weer te geven (functionele cookies), aangepast aan het formaat van uw scherm
Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Artikel 4 Toegang besloten deel website
Indien u toegang wenst tot het besloten gedeelte van deze website dan dient u het daartoe bestemde  aanvraagformulier op deze site in te vullen.
De door u ingevulde gegevens worden  opgeslagen in de database van de website. Indien u hiertegen bezwaar hebt; vul dan het formulier niet in.
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om zoveel mogelijk te controleren of u inderdaad de persoon bent waarvoor u zich uitgeeft, dit te bescherming van de modellen die op deze site staan.
Indien u op enig moment verwijdering van uw gegevens wenst, dan kunt u mij dit per e-mail melden en zal ik uw gegevens direct verwijderen. Dit houdt dan tevens in dat uw toegang geblokkeerd wordt.

Artikel 5 De persoonsgegevens.
Voor klanten van mijn bedrijf geldt dat ik in mijn boekhoudprogramma alleen die gegevens opneem die ik nodig heb om aan de fiscale wetgeving te voldoen. Deze gegevens dien ik tenminste 7 jaar te bewaren.
Dit is een wettelijke eis. In de database van het boekhoudprogramma worden opgenomen:
Naam, voorletter, tussenvoegsel,  adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, BTW-categorie, betalingstermijn, eventuele korting, en indien noodzakelijk het BTW-nummer.
Na de periode van 7  jaar worden de gegevens verwijderd, tenzij binnen die periode de gegevens opnieuw gebruikt zijn Dan vangt de bewaartermijn van 7 jaar opnieuw aan.
Van modellen worden de in het contract opgegeven gegevens opgenomen in een beveiligde database. Het doel hiervan is snel de gegevens van het model te kunnen achterhalen voor toestemmingen en eventueel betalingen.
Deze gegevens worden bewaard zolang dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Artikel 6.   Bijzondere persoonsgegevens.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de AVG opgeslagen.

Artikel 7 Foto-opdrachten
In opdracht gemaakte foto waarop personen herkenbaar staan afgebeeld worden niet gepubliceerd op deze website en alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering worden in het boekhoudprogramma opgeslagen.

Artikel 8.  Studio
Voor foto's gemaakt in de studio waarop personen herkenbaar staan afgebeeld wordt een contract gesloten.  De persoonsgegevens  in dit contract worden opgenomen in een database. Dit is noodzakelijk om snel de gegevens van het model te kunnen opzoeken voor betalingen zaols afgesproken in het contract of om voor speciale toestemmingen contact met het model te kunnen opnemen.
Zonder ondertekening van dit contract worden er geen foto's gemaakt.
Het model kan verwijdering van de gegevens verzoeken uit de database, maar het contract en de Auteurswet blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 9.   Derden
Geen van deze gegevens wordt aan derden verstrekt en blijven binnen het bedrijf. Er vindt ook geen bewerking van deze gegevens elders plaats.
De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Derden hebben geen inzage in de gegevens.
Er is geen personeel dat inzage in uw gegevens heeft.
Er vindt geen opslag in de cloud plaats.

Artikel 10.   Opslag foto's
De foto's worden opgeslagen op een NAS (schijvenstation)  Op dit moement is er geen externe toegang tot deze NAS
Foto's die in opdracht zijn vervaardigd worden op een externe en beveiligde schijf opgeslagen. Deze schijf wordt alleen op de computer aangesloten als dat voor de bewerking van de foto's noodzakelijk is. Deze schijf wordt niet in de studio bewaard.

Artikel 11.  Inzage recht persoonsgegevens.
U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens er van u zijn opgeslagen. Tevens kunt u herstel, aanvulling of verwijdering van uw gegevens vragen.
Hieraan zal direct gevolg gegeven worden mits daarbij niet in strijd gehandeld wordt met andere wetten.

Artikel 12.  Correctierecht rectificatie en aanvulling
De personen, die hun eigen persoonsgegevens willen wijzigen kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij de eigenaar, die dan (op afspraak) inzage zal geven in hun eigen persoonsgegevens en deze te wijzigen op hun verzoek. De persoonsgegevens van de overige personen zullen hierbij voor deze persoon niet zichtbaar zijn of onleesbaar zijn.

Artikel  13.   Recht op vergetelheid
De personen, die hun eigen persoonsgegevens willen laten verwijderen kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij de secretaris, die dan hun persoonsgegevens zal verwijderen. De verwijdering van de persoonsgegevens wordt schriftelijk aan de betrokken persoon bevestigd. De gegevens die vereist zijn op grond van de Fiscale wetgeving blijven bewaard gedurende de daarvoor geldende termijn, momenteel 7 jaar.

Artikel 14.  Recht op beperking van verwerking
De personen, die een beperking op de verwerking en gebruik van hun eigen persoonsgegevens willen bewerkstelligen, kunnen schriftelijk een verzoek indienen bij de eigenaar, die hiervan een aantekening maakt.
De beperking van verwerking en gebruik van de persoonsgegevens wordt per e-mail aan de betrokken persoon bevestigd. Voor foto's blijven de bevoegdheden op grond van de Auteurswet onverkort van toepassing.

Artikel 15.   Recht van bezwaar
De personen, die bezwaar hebben tegen de verwerking en gebruik van hun persoonsgegevens kunnen schriftelijk bezwaar indienen bij de eigenaar, die hiervan een aantekening maakt. Het niet zullen verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens wordt per e-mail aan de betrokken persoon bevestigd.

Artikel 16.  Recht op dataportabiliteit
De personen, die hun eigen persoonsgegevens willen meenemen naar een andere organisatie, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de eigenaar, die dan zorg draagt voor het aanleveren van de betreffende persoonsgegevens naar de andere organisatie. Het aanleveren van de persoonsgegevens aan de andere organisatie wordt per e-mail aan de betrokken persoon bevestigd.

Artikel 17. Bewaarplaats persoonsgegevens
Alle gegevens zijn beschermd opgeslagen. De foto's op een externe, met een wachtwoord beschermde schijf, welke buiten de studio wordt bewaard.

Artikel 18.  Kopieën en/of back-ups van persoonsgegevens
Kopieen en/of back-ups worden gemaakt door de eigenaar en opgeslagen op een externe harde schijf.

Artikel 19.  Toegangsrechten inzien en wijzigen persoonsgegevens
De toegangsrechten voor het inzien van de persoonsgegevens zijn voorbehouden aan de eigenaar. Het wijzigen van de persoonsgegevens (origineel exemplaar) is voorbehouden aan de eigenaar.

Artikel 20.  Functionaris gegevensbescherming
Er is geen functionaris gegevensbescherming aangesteld of aangewezen.

Artikel 21  Externe partijen
Ik maak geen gebruik van externe partijen die de persoonsgegevens verwerken.

Artikel 22 Verwerkersovereenkomsten
Er is een verwerkingsovereenkomst met het bedrijf dat mijn website host en de e-mailprovider is.

Artikel 23.   Beveiligde website
Deze website is afdoende beveiligd tegen hacken. Op de website staan geen persoonsgegevens vermeld, behoudens die van de eigenaar.

Artikel 24. Beveiliging computer
De computer waar we bestanden met persoonsgegevens op worden bewaard zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen, malware.

Artikel 25. Datalek
Een data-lek dient door de veroorzaker of degene die dit constateert  te worden gemeld conform het protocol. De handelswijze in deze is uitgewerkt in het “Protocol constatering datalek”
De betrokkenen zullen door de eigenaar telefonisch of schriftelijk (analoog) worden geïnformeerd over het lek en de gevolgen hiervan. Tevens zal de eigenaar de betrokkenen informeren over de status van het herstel van het betreffende lek.
Het protocol datalek vindt u hier: Datalek.

Artikel 26. Nadere informatie

Artikel 27.  Klachtrecht.
Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag.Terug naar de inhoud